Communication

12 Documents


  • ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ


   • Publisher :ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 06-01-2015
   • Page :33
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ


   • Publisher :ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 09-06-2015
   • Page :91
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပေဒ


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • Publication Date : 29-08-2017
   • Page :1
   • Language : Myanmar
   • Download
  • အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • Publication Date : 25-02-2014
   • Page :2
   • Language : Myanmar
   • Download
  • The Telecommunication Law


   • Publisher :Pyidaungsu Hluttaw
   • Publication Date : 08-10-2013
   • Page :26
   • Language : English
   • Download