ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း(ထသက) နှင့် စီးပွာရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း


Ministry of Commerce / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

www.commerce.gov.mm, www.myanmartradenet.com.mm တွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

www.commerce.gov.mm, www.myanmartradenet.com.mm တွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

(က)    ကုမ္ပဏီမှ လျှောက်ထားသော Letter Head လျှောက်လွှာ/On Line ပုံစံဖြင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံးမှ ထုတ်ပေးသော အကြောင်းကြားစာ (မိတ္တူ/မူရင်း)၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းသည့် Certificate of Registration of Documents(CRD) (မိတ္တူ/မူရင်း) နှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(မိတ္တူ/မူရင်း)

(ဂ)     ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်း(Form 26) (မိတ္တူ/မူရင်း)

(ဃ)    ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အစုရှယ်ယာစာရင်း (Form 26) (မိတ္တူ/မူရင်း)

(င)      ဒါရိုက်တာ/အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဓါတ်ပုံဇယား

(စ)      သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ် (မူရင်း)

(ဆ)    MIC ခွင့်ပြုမိန့် (MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီများသာ)

(ဇ) လျှောက်ထားသူ MD/Director ၏ Pass Port မိတ္တူ (MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လျှောက်ထားသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသာ)

(ဈ)     လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့် (Form of Permit) (MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လျှောက်ထားသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသာ)

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

(က)     မြန်မာနိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။

(ခ)       အသက်(၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ)       နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုခုတွင် လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူမဖြစ်စေရ။

(ဃ) ဆောင်ရွက်လိုသော စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း အသီးသီးအတွက် သင့်လျော်သောအရည်အချင်းများ ရှိရမည်။www.commerce.gov.mm တွင်လည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ www.myanmartradenet.com.mm မှ ဖြစ်စေ လျှောက်ထား၍ Local Application ဖြစ်သည့် registration.moc.local တွင် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများအား Online ဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ်(၃)၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၀၆၇-၃၄၀၈၄၁၆ ၊ ၀၆၇-၃၄၀၈၁၆၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်

Website လိပ်စာ

http://registration.moc.local