ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၆/၂၀၁၉) Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / August 29, 2019

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ ဌာနတွင်းဝန်ထမ်းများအား ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် လစ်လပ်ရာထူးနေရာများ၌ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်မှု အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။