စည်ပင်သာယာရေး

၁၇ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ((၃) ထပ်နှင့်အောက် လျှောက်လွှာပုံစံ)

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ((၄)ထပ်မှ (၈) ထပ်အထိ လျှောက်လွှာပုံစံ)

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း ((၉)ထပ်နှင့်အထက် လျှောက်လွှာပုံစံ)

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အအုံအကြီးစား ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး အဆောက်အအုံများပုံစံပြောင်းလဲဆောက်လုပ်ခွင့် (Revised Plan) လျှောက်လွှာပုံစံ

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် (သုံးထပ်နှင့်အောက်(C/Map)) လျှောက်လွှာပုံစံ

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် (၃ ထပ်နှင့်အောက်၊ အရပ်စာချုပ်) လျှောက်လွှာပုံစံ

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် (၄ ထပ်မှ ၈ ထပ်အထိ) လျှောက်လွှာပုံစံ

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ