အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂၃ ခု


ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 28, 2010
စာမျက်နှာ:21
ဘာသာစကား:မြန်မာ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကိုပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 02, 2186
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Civil Service Personnel Rules

ထုတ်ဝေသူ: UCSB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 26, 2014
စာမျက်နှာ:184
ဘာသာစကား:English

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 26, 2014
စာမျက်နှာ:187
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Civil Service Law

ထုတ်ဝေသူ: UCSB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 08, 2013
စာမျက်နှာ:31
ဘာသာစကား:English

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 03, 2013
စာမျက်နှာ:28
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 02, 2186
စာမျက်နှာ:88
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: MIP
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 19, 2018
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:မြန်မာ

နိုင်ငံခြားသားများနှင့်သက်ဆိုင်သော (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်မည့်သူတစ်ဦး အနေဖြင့် သိရှိရမည့်ဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: MIP
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 19, 2018
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:မြန်မာ