ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၂၁ ခု

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီး)

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / April 20, 2018

Rating

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ပါရှိရမည့်အထောက်အထားများ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / October 06, 2021

Rating

လူမှုရေးပင်စင်လျောက်ထားခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating