တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၉၉ ခု

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 20, 2018

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 09, 2019

RCC (၃)ထပ်၊ ရေ၊ မီး၊ အိမ်သာအပါအဝင် အဆောက်အဦ(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 04, 2019

လမ်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် Motor Grader 14-16 Tons အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 11, 2019