ဆောက်လုပ်ရေး

အချက်အလက်များ - ၃ ခု


Myanmar National Building Code 2016

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Construction
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:131
ဘာသာစကား:English

လေ့ကျင့်ထောက်ကူပြုစာအုပ်များ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Construction
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ထုတ်ဝေသူ: ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ