အာမခံ

အချက်အလက်များ - ၆ ခု


အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 26, 1997
စာမျက်နှာ:28
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 24, 1996
စာမျက်နှာ:16
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 02, 2003
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

မြန်မာ့အာမခံဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 23, 1993
စာမျက်နှာ:12
ဘာသာစကား:မြန်မာ/ English

အသက်အာမခံနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 02, 2003
စာမျက်နှာ:6
ဘာသာစကား:မြန်မာ