ပို့ဆောင်ရေး

အချက်အလက်များ - ၂၇ ခု


The Bills of Lading Act

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 11, 1856
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:English

The Myanmar Carriage of Goods by Sea Act

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 21, 1925
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:English

The Myanmar Merchant Shipping Act

ထုတ်ဝေသူ: The Government of the Union of Burma
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:130
ဘာသာစကား:English

The Myanmar Registration of Ships Act

ထုတ်ဝေသူ: The Union of Burma
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 01, 1948
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:English

ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှု သဘောတူစာချုပ်များအက်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English