ဗီဇာနှင့်ပတ်စပို့

အချက်အလက်များ


    • ဆိုက်ရောက်ဗီဇာစနစ်


      • ထုတ်ဝေသူ :MIP
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
      • စာမျက်နှာ :0
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားအလိုက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ


      • ထုတ်ဝေသူ :MIP
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2018
      • စာမျက်နှာ :0
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ


      • ထုတ်ဝေသူ :MIP
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2018
      • စာမျက်နှာ :0
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • နေခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ခွင့်ပြုခြင်း


      • ထုတ်ဝေသူ :MIP
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2018
      • စာမျက်နှာ :0
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောနိုင်ငံများ


      • ထုတ်ဝေသူ :MIP
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2018
      • စာမျက်နှာ :0
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download