တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၂၄ ခု

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Trade Statistics Software ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 05, 2022

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ( Open Tender ) ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 12, 2022

e-Deposit စနစ်အပါအဝင် FI Gateway နှင့် Government Transaction Portal ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:May 20, 2022

MPFMp-A-GS701:Invites bids for Supply and Installation of IT Equipment for Network Operation Center (NOC) for Mini Data Centers and Support Services for the Internal Revenue Department

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 15, 2021

MPFMp-C2-GS745:Invites bids Share Point Software Licenses – Supply & Implementation for the Myanma Economic Bank.

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 11, 2021

MPFMp-C2-GS744: Supply of Electrical Power Equipment for Myanma Economic Bank

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 28, 2020

MPFMp-C2-GS741: Supply of IT Equipment for Myanma Economic Bank

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 28, 2020

MPFMp-C2-GS727: Upgrading Mini Data Center-Non-IT Infrastructure for server room for Expanding capacity

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 11, 2020

MPFMp-C2-GS710 : Supply and Installation of Fixtures for Recovery Data Center (Including Commissioning)

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:April 02, 2020