အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂၅ ခု


မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:22
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:12
ဘာသာစကား:မြန်မာ

The Poison Act (India Act XII,1919, Vol.IV )

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:16
ဘာသာစကား:English

The Myanmar Medical Degree Act (India Act VII, 1916)

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:English

The Lunacy Act (India Act IV,1912)

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:28
ဘာသာစကား:English