အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၄၀ ခု


A Review of Representative and Professional Bodies (Research Strand 5) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:29
ဘာသာစကား:English

A Review of Micro, Small and Medium Sized Tourism Enterprises (Research Strand 4) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:36
ဘာသာစကား:English

A Review of Tourism Enterprises (Research Strand 3) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:42
ဘာသာစကား:English

A Review of Human Resource Managers (Research Strand 2) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:21
ဘာသာစကား:English

A Review of Public Sector Tourism Governance Issues (Research Strand 1) - Myanmar Human Resource Development Strategy and Action Plan (2017-2020)

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:35
ဘာသာစကား:English

Skills for Trade and Economic Diversification - Tourist Guides Sector Myanmar

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:68
ဘာသာစကား:English

Myanmar Ecotourism Policy and Management Strategy for Protected Areas

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:62
ဘာသာစကား:English

Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:93
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Policy on Community Involvement in Tourism (CIT)

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:48
ဘာသာစကား:English

ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:90
ဘာသာစကား:English