ဝန်ဆောင်မှုများ

စက်မှုလုပ်ငန်း

၂၂ ဝန်ဆောင်မှုများ

PUM Netherlands အဖွဲ့အစည်းထံမှနည်းပညာ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရန် လျှောက်ထားပေးခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating