အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉/၂၀၁၈ / / October 03, 2018

 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉/၂၀၁၈

မြန်မာနိုင်ငံ၏ HS Code 2017 Version အရ 10 digit ကုန်စည်လိုင်း စုစုပေါင်း (၃၃၄၅)လိုင်းကို ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသည့်စာရင်း (Export Negative List) အဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

 

 

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/documents/2018/02/Export%20Negative%20List%20(2017%20Version).pdf