လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟူသော အမည်ဂုဏ်ပုဒ်ကို သုံးစွဲဖော်ပြခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / August 28, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၆၄ / ၂၀၁၉ )
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်
( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက် )
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟူသော အမည်ဂုဏ်ပုဒ်ကို
သုံးစွဲဖော်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ နှင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ပြည်သူများက လွှတ်တော် အသီးသီးသို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂။ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အလိုက် ကျင်းပပြုလုပ်သော အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံနိုင်ရန်အတွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူတစ်ဦးသည် ပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ဖြစ်စေ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်း၍ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြ ရပါသည်။

၃။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟူသော အမည်ဂုဏ်ပုဒ်ကိုသုံးစွဲဖော်ပြခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ အရ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူတစ်ဦးသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ်အတွက်ဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ လည်းကောင်း၊ ကျန်မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ သို့မဟုတ် ခရိုင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့လည်းကောင်း သတ်မှတ် ထားသည့်အတိုင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာကို တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာကို အထက်ဖော်ပြပါ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီးသို့ တင်သွင်းသည့် နေ့မှစ၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ယေဘုယျ သုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည်။

၄။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းပြီးနောက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ ကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ အရ အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာ လက်ခံထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက စိစစ်ရပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၂၆ (က) အရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ် ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးသည့်နေ့အထိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် တရားဝင် သုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည်။

၅။ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာကို စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၆ (ခ) အရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း ခံရသူသည် လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၆(ခ)အရ ချမှတ်သော အမိန့်ကို မကျေနပ်၍ အယူခံလျှောက်ထားရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် / သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရသူသည် လည်းကောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဆက်လက်သုံးစွဲပိုင်ခွင့် မရှိပါ။ ထို့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးနောက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း မခံရသူများသည်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့်မရှိပါ။

၆။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ ကြေညာပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူများသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များမှအပ ကျန်ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိမည် မဟုတ်ပါ-

(က) သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ အရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသူအား ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၄ အရ အယူခံမှု သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားခြင်း၊

(ခ) သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၃၈ အရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာနှင့်အတူ ပေးသွင်းသော ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့် အာမခံငွေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၅၊ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေ ၇၇ တို့အရ ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း တင်သွင်းခြင်း၊

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အခန်း (၁၃) ပါရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေနှင့်အညီတိုင်တန်းလျှောက်ထားခြင်း။

၇။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ၊ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ပါတီကိုယ်စားပြု/တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်လည်းကောင်း၊ နောင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီ ကိုယ်စားပြု/ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များသည်လည်းကောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟူသောအမည်ဂုဏ်ပုဒ် သုံးစွဲဖော်ပြခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကာလမဟုတ်သည့်အချိန်တွင် အထက်အပိုဒ် ၆ ပါ ကိစ္စရပ် များမှအပ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟူသော အမည်ဂုဏ်ပုဒ် သုံးစွဲဖော်ပြခြင်း မပြုရန်နှင့် သုံးစွဲဖော်ပြပါက ယင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ ပြုမူဆောင်ရွက်သည့် အကြောင်းအရာအပေါ်မူတည်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာအပ်ပါသည်။

(လှသိန်း)
ဥက္ကဋ္ဌ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်