ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန/ ရန်ကုန် / September 12, 2019

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အောက်ပါအတိုင်း တင်ဒါအောင်မြင်ပါသဖြင့် ဌာနနှင့် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများ ဆောလျင်စွာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြေငြာအပ်ပါသည်-

 

စဉ်

အမျိုးအမည်

တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ

၁။

Deck Equipment ()မျိုး (1)Lot

Royal Water World Int’L Co., Ltd

၂။

Deck Installation Materials ()မျိုး(1)Lot

Royal Water World Int’L Co., Ltd

၃။

လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၆၈)မျိုး (1)Lot

High Future Co., Ltd

၄။

ဝမ်းရေစုပ်ပိုက်လိုင်းနှင့်တပ်ဆင်ပစ္စည်း(၂၄)မျိုး (1)Lot

The NAVSYS Co., Ltd