စတင်ခန့်ဝင်ပေါက်ရာထူးများအတွက် Online Application System -OAS -oas.ucsb.gov.mm သို့ ဝင်ရောက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ / September 17, 2019

စတင်ခန့်ဝင်ပေါက်ရာထူးများအတွက် Online Application System -OAS -oas.ucsb.gov.mm သို့ ဝင်ရောက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

အသေးစိတ်ကိုDownload ရယူ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။