လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးခြင်း


စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / April 10, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးခြင်း

  • စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ၊အဆောက်အဦ၊ စက်လှေကား၊ ဓာတ်လှေကား၊ ရွေ့လျား လမ်းလျှောက်စက်များ၊ ဓာတ်အားလိုင်း/ ဓာတ်အားခွဲရုံ တို့၏လျှပ်စစ်သွယ်တန်းတပ်ဆင်မှုများ၊ လျှပ်ထုတ်စက်၊ အပူပေးကိရိယာ၊ ဘက်ထရီ အားသွင်းစက် စသည့်စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများကို လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် စစ်ဆေးပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
  • အထက်ဖော်ပြပါ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးခြင်း အတွက် ပြုပြင်ရန်အချက်များ ရှိပါက(၇)ရက် အတွင်း ပြုပြင်စေခြင်း၊ ပြုပြင်ပြီးအကြောင်းကြားစာ ရရှိပါက လိုအပ်လျှင်ပြန်လည် စစ်ဆေးပါသည်။
  • စစ်ဆေးပြီးပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးခများကို သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်သို့ ပေးသွင်း၍ မူရင်း ချလံ(၁) စောင်ကို ဌာနသို့ပေးပို့ရပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အဆောက်အဦများစစ်ဆေးခြင်း

(က)      စစ်ဆေးတိုင်းတာသည့် လျှပ်တားခုခံမှုနှင့် မြေဓာတ်ခုခံမှု တို့ အပေါ်မူတည်၍ ပေးဆောင်ရပါသည်။

             (ကက)    လျှပ်တားခုခံမှု(တစ်ကြိမ်)     ၁၀၀၀  ကျပ်

             (ခခ)        မြေဓာတ်ခုခံမှု(တစ်ကြိမ်)         ၅၀၀ ကျပ်

စက်လှေကား၊ ဓာတ်လှေကား၊ ရွေ့လျား လမ်းလျှောက်စက် များ စစ်ဆေးခြင်း

(က)      အသစ်စစ်ဆေးခ+မှတ်ပုံတင်ကြေး+ကဒ်ပြားထုတ်ပေးခပေါင်း

             (ကက)    လူစီး                                  ၃၀၅၀၀ ကျပ်

             (ခခ)        ကုန်တင်                            ၉၀၅၀၀ ကျပ်

             (ဂဂ)        လုပ်ငန်းသုံး                        ၄၀၅၀၀ ကျပ်

(ခ)        နှစ်စဉ် စစ်ဆေးခ

             (ကက)    လူစီး                                  ၁၀၅၀၀ ကျပ်

             (ခ ခ) ကုန်တင်                                   ၃၀၅၀၀ ကျပ်

             (ဂ ဂ) လုပ်ငန်းသုံး                              ၂၀၅၀၀ ကျပ်

ဓာတ်အားလိုင်း/ဓာတ်အားခွဲရုံများစစ်ဆေးခြင်း

(က)   ၃၀၀ ကေဗွီအေအောက်                                      ၂၀၀၀၀ ကျပ်

(ခ)     ၃၀၀ ကေဗွီအေ မှ ၅၀၀ ကေဗွီအောက်                ၃၀၀၀၀ ကျပ်

(ဂ)     ၅၀၀ ကေဗွီအေ မှ ၇၅၀ ကေဗွီအေအောက်           ၄၀၀၀၀ ကျပ်

(ဃ)   ၇၅၀ ကေဗွီအေ မှ ၁၀၀၀ ကေဗွီအေ အောက်       ၅၀၀၀၀ ကျပ်

(င)     ၁၀၀၀ ကေဗွီအေနှင့်အထက်                               ၆၀၀၀၀ ကျပ်

(စ)    ၆၆ /၃၃/၁၁ ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံကြီးများ           ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်

(ဆ)   ပါဝါမီတာအသစ်စစ်ဆေးခ ၁၀၀၀၀ ကျပ်

မှတ်ချက်။    ဓာတ်အားခွဲရုံသို့ ဆက်သွယ်သည့် ဓာတ်အားလိုင်းမှာ တစ်မိုင် ကျော်လျှင် ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ တစ်ဝက်(၁/၂) ကိုသွင်းရပါမည်။

လျှပ်စစ်စက်ကိရိယာများ

(က) သံဂဟေဆော်စက် ကေဗွီအေ ၁ မှ ၅ အထိ                ၁၂၀၀ ကျပ်

(ခ)  သံဂဟေဆော်စက် ကေဗွီအေ ၆ မှ ၁၅ အထိ              ၁၅၀၀ ကျပ်

(ဂ) သံဂဟေဆော်စက် ကေဗွီအေ ၁၆ မှ အထက်              ၃၀၀၀ ကျပ်

(ဃ) ဘက်ထရီအားသွင်းစက်                                            ၅၀၀ ကျပ်

(င)  အပူပေးကိရိယာ(တစ်ယူနစ်)                                     ၆၀၀ ကျပ်

လျှပ်ထုတ်စက်များစစ်ဆေးခြင်း(စစ်ဆေးခ+မှတ်ပုံတင်ကြေး)

(က)   kVA ၁ မှ ၂၅ ထိ                                                 ၂၀၀၀ ကျပ်

(ခ)     kVA ၂၆ မှ ၅၀ ထိ                                              ၃၂၀၀ ကျပ်

(ဂ)     kVA ၅၁ မှ ၁၀၀ ထိ                                           ၆၄၀၀ ကျပ်

(ဃ)    kVA ၁၀၁ မှ ၂၀၀ ထိ                                         ၉၁၀၀ ကျပ်

(င)     kVA ၂၀၁ မှ ၅၀၀ ထိ                                      ၁၂၀၀၀ ကျပ်

(စ)     kVA ၅၀၀ အထက်                                         ၁၈၀၀၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက် စာတမ်းများ

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အဆောက်အဦများစစ်ဆေးခြင်း

(က)     စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အဆောက်အဦများ၏လျှပ်စစ်သွယ်တန်း တပ်ဆင်မှုများ ကို စစ်ဆေးလိုပါက Electrical Single Line Diagram, Installed Capacity, Machine & Motor List  တို့ ပူးတွဲ ပါရှိ ရမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်ထုတ်စက်ဖြင့် အသုံးပြုပါက လျှပ်ထုတ်စက်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးသုံးစွဲခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပူးတွဲပါရှိရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

စက်လှေကား၊ ဓာတ်လှေကား၊ ရွေ့လျား လမ်းလျှောက်စက် များ စစ်ဆေးခြင်း

(က)     စက်လှေကား၊ ဓာတ်လှေကား၊ ရွေ့လျား လမ်းလျှောက်စက် အသစ် များကို စစ်ဆေးမည်ဆိုပါက တည်ဆောက်ခွင့် အရင်လျှောက်ထား ရမည်။

(ခ)  တည်ဆောက်ခွင့်လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ၏ စံချိန် စံညွှန်း၊ Test Certificate တပ်ဆင်မည့် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ် ခွင့်ပြုမိန့်၊ အဆောက်အဦခိုင်ခံ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ၏ ထောက်ခံချက်

(ဂ)  စက်လှေကား၊ ဓာတ်လှေကား၊ ရွေ့လျားလမ်းလျှောက်စက်များ နှစ်စဉ် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါက ဤဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် အသုံးပြု ခွင့် လက်မှတ်နှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ ပြန်လည် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

ဓာတ်အားလိုင်း/ဓာတ်အားခွဲရုံများစစ်ဆေးခြင်း

(က)     လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်/လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသူ မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးရန် သတ်မှတ်ပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်၍ စစ်ဆေး ပေးရန် လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)                   လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၏ ဓာတ်အား လိုင်း/ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမိန့် ဓာတ်အားခွဲရုံတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ Specification ၊ Test Certificate များပူးတွဲပါရှိ ရမည်။

(ဂ)       ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်သူ၏ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ်တင်ပြနိုင် ရမည်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(၁)   စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ၊ အဆောက်အဦများ၏ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုများ၊ စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ နှင့် ဓာတ်အားလိုင်း/ ဓာတ်အားခွဲရုံများ၏ လျှပ်စစ်သွယ်တန်း တပ်ဆင်မှုများကို စစ်ဆေးလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စစ် ဆေးရေးရုံးများ၌ စစ်ဆေးပေးနိုင်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

(၂)     ဓာတ်လှေကား၊ စက်လှေကား၊ ရွေ့လျားလမ်း လျှောက်စက်များကို စစ်ဆေးလိုပါကစက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေး (ရုံးချုပ်)၌ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင် မည့်တည်နေရာများ

နေပြည်တော်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊

ရန်ကုန်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဌာန

အမှတ်(၃၅)၊ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများနှင့် ခရိုင်ရုံးများ၏ လိပ်စာများ

စဉ်

ရုံးအမည်

တည်နေရာ

တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်

၁။

ကချင်ပြည်နယ်

(က) ကချင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

ဧရာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့။

၀၇၄-၂၂၄၁၅

၀၇၄-၂၉၃၈၆

 

(ခ) မြစ်ကြီးနားခရိုင်

၁၃၉/ဃ-၁၈၊ မြို့မ(၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

၀၇၄-၂၈၀၇၂

 

(ဂ) ဗန်းမော်ခရိုင်

အမှတ် (၂၇)၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊ မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့။

၀၇၄-၅၀၉၅၅

၂။

ကယားပြည်နယ်

(က) ကယားပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၉)၊ ၁၁ လမ်း နှင့် ခွန်လီလမ်းဒေါင့်၊ နောင်ယား(က)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။

၀၈၃-၂၂၂၁၀၉၁

၀၈၃-၂၂၂၁၀၂၅

၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၈၁

၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၈၂

၀၈၃-၂၂၂၁၀၀၆

 

(ခ) လွိုင်ကော်ခရိုင်

အမှတ်(၅၃)၊ ဦးသီရိလမ်း၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပြား စက်ရုံဝင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့။

 

၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၁၂

၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၁၃

၃။

ကရင်ပြည်နယ်

(က) ကရင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၄၀)၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။

၀၅၈-၂၁၁၄၀

၀၅၈-၂၃၄၃၉

 

(ခ) ဘားအံခရိုင်

မြေကွက်အမှတ် (N/၉)၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။

၀၅၈-၂၁၆၉၂

၀၅၈-၂၃၄၂၆

၀၅၈-၂၂၆၉၇

 

(ဂ) မြဝတီခရိုင်

အမှတ်(၅၃-c)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊မြဝတီမြို့။

 

၀၅၈-၅၁၃၉၀

၄။

ချင်းပြည်နယ်

(က) ချင်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၉၁) ၊ မီးသတ်ရုံးလမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။

 

၀၇၀-၂၂၅၅၉

၀၇၀-၂၁၀၇၄

 

( ခ) ဟားခါးခရိုင်

အိုးအိမ်လမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။

 

၀၇၀-၂၂၅၆၆

၅။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

(က) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ် (၆၆၇)၊ ကျန်စစ်သားနှင့်အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ရတနာလမ်း သွယ်၊ နန္ဒာဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့။

 

၀၇၁-၂၃၂၀၄

၀၇၁-၂၆၅၀၆

 

(ခ) ရွှေဘိုခရိုင်

အမှတ်(၅)ရပ်၊ စားသုံးသူရေးရာရုံးဝန်းအတွင်း၊ ရွှေဘိုမြို့။

 

၀၇၅-၂၂၇၅၈

 

(ဂ) မုံရွာခရိုင်

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြသလ္လာဈေး၊ ဒုတိယထပ်၊ မုံရွာမြို့။

 

၀၇၁-၂၆၂၄၆

 

(ဃ) ကလေးခရိုင်

လေယာဉ်ကွင်းတိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

၀၇၃-၂၂၈၂၀

၆။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

(က) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီး ကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။

၀၅၉-၂၀၂၄၀၁၉

၀၅၉-၂၀၂၁၁၄၆

၀၉-၄၉၈၇၃၅၇၄

 

(ခ) ထားဝယ်ခရိုင်

ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။

 

၀၅၉-၂၀၂၁၈၆၈

 

(ဂ) မြိတ်ခရိုင်

MRE ရေခဲစက်ဝင်းအတွင်း၊ ပိတောက်ပင်လမ်းဆုံ၊ ကန်ဖျား ရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့။

 

၀၅၉-၂၀၄၂၁၁၆

၇။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(က) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၉)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။

၀၅၂-၂၂၃၀၃၂၅

၀၅၂-၂၂၃၀၈၅၂

၀၅၂-၂၂၃၀၂၄၈

၀၅၂-၂၂၃၀၂၂၈

၀၅၂-၂၂၃၀၀၀၉

 

(ခ) ပဲခူးခရိုင်

စက်ရုံလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။

 

၀၅၂-၂၂၃၀၉၈၇

 

(ဂ) ပြည်ခရိုင်

ပန်းတိမ်တန်းလမ်းနှင့်လက်သမားလမ်းထောင့်၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်း ရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။

၀၅၃-၂၄၃၀၇

 

(ဃ) တောင်ငူခရိုင်

ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ထီးလှိုင်ရပ်၊ တောင်ငူမြို့။

 

၀၅၄-၂၆၁၇၆

၈။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

(က) မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့် ၊ ရွာသစ်ပွဲကြို ရပ်ကွက်၊ ဝင်းသူဇာ အပေါ်ထပ်၊ မကွေးမြို့။

၀၆၃-၂၀၂၇၄၃၃

၀၆၃-၂၀၂၃၃၉၅

၀၆၃-၂၀၂၅၁၄၃

၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၃

၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၂

 

(ခ) မကွေးခရိုင်

အမှတ်(၉) စီ ၊ တာပတ်ကွင်းလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံဝင်း၊ မကွေးမြို့။

 

၀၆၃-၂၀၂၇၄၂၂

 

(ဂ) ပခုက္ကူခရိုင်

အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်၊ ပခုက္ကူ-ရေစကြိုကားလမ်းမဘေး၊ ပခုက္ကူမြို့။

 

၀၆၂-၂၀၂၃၉၉၀

၉။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

(က) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြေ့သာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

၀၂-၃၉၁၃၃

၀၂-၆၃၁၁၉

၀၂-၃၉၅၇၃

၀၂-၆၀၈၂၁

 

(ခ) မန္တလေးခရိုင်

အကွက်အမှတ် (၂၈၁) ၊ ၄၁ လမ်း ၊ ၈၆x၈၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

၀၂-၆၈၂၁၀

၀၂-၂၁၀၉၇

 

(ဂ) မိတ္ထီလာခရိုင်

အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ ဒုတိယလမ်းမတော်လမ်း၊ ယခင်ဝင်းသူဇာ အရောင်း ဆိုင် အပေါ်ထပ်၊ မိတ္ထီလာမြို့။

 

၀၆၄-၂၆၄၇၄

 

 

(ဃ) မြင်းခြံခရိုင်

အကွက်အမှတ်(၂၂၅)၊ စက်မှုဇုန်၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။

 

၀၆၆-၃၀၄၉၃

၁၀။

မွန်ပြည်နယ်

(က) မွန်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ် ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၅၀) အထက်လမ်းမကြီး၊ စစ်တဲကုန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

၀၅၇-၂၀၂၇၀၄၁

၀၅၇-၂၀၂၁၂၀၂

၀၅၇-၂၀၂၂၁၆၆

၀၅၇-၂၀၃၂၁၆၆

 

(ခ) မော်လမြိုင်ခရိုင်

မင်းရွာရော်ဘာခြံ၊ စိုက်ကွက်အမှတ်(၁)၊ မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရော ကား လမ်းမဘေး၊ မော်လမြိုင်မြို့။

 

၁၁။

ရခိုင်ပြည်နယ်

(က) ရခိုင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ဆရာများလေးထပ်ဆောင် ရုံးရှေ့၊ စစ်တွေမြို့။

 

၀၄၃-၂၃၇၉၃

၀၄၃-၂၃၇၄၂

 

(ခ) စစ်တွေခရိုင်

အကွက်အမှတ် (၄၅၈/၄၅၉)၊ ဆက်ရိုးကျ စက်မှုရပ်ကွက် ၊ စစ်တွေမြို့။

 

 

 

(ဂ) ကျောက်ဖြူခရိုင်

စေတီတောင်ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကွင်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့။

 

 

၁၂။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

 

၀၁-၅၅၇၄၁၆

၀၁-၅၅၅၁၀၀

၀၁-၅၅၁၉၇၃

၀၁-၅၅၄၄၆၆

၀၁-၈၆၀၂၀၃၁

 

 

(ခ) အရှေ့ပိုင်းခရိုင်

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၅၅၁၀၁၄

 

(ဂ) အနောက်ပိုင်းခရိုင်

အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၂၁၇၀၀၈

 

(ဃ) တောင်ပိုင်းခရိုင်

အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၂၁၆၆၇၈

 

င) မြောက်ပိုင်းခရိုင်

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၅၅၁၇၈၉

၁၃။

ရှမ်းပြည်နယ်

(က) ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၂၀/၂၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။

၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၁

၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၀

၀၈၁-၂၁၂၂၄၄၄

 

( ခ) တောင်ကြီးခရိုင်

သစ်ပင်ထောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ အေးသာယာ(ထုံးဖို) ။

၀၈၁-၂၀၈၅၅၇

၀၈၁-၂၀၈၅၅၈

 

(ဂ) လားရှိုးခရိုင်

အကွက်အမှတ်(၆၄)၊ နားမခေါ်ရပ်၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ လားရှိုးမြို့။

၀၈၂-၂၃၈၂၈

၀၈၂-၂၃၆၉၂

 

(ဃ) ကျိုင်းတုံခရိုင်

ကျိုင်းငမ်း(၄)လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့။

 

၀၈၄-၂၃၂၁၅

၀၈၄-၂၃၂၂၀

 

( င) လွိုင်လင်ခရိုင်

လွိုင်လင်-ပင်လုံကားလမ်းမဘေး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂ မိုင် ၄ ဖာလုံ)၊ လွိုင်လင်မြို့။

 

၀၈၁-၃၁၀၁၅၇

၁၄။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်-ရန်ကုန် ကားလမ်း၊ ပုသိမ် လေဆိပ်ရှေ့၊ ခလရ(၂၇၁)အနီး၊ ပုသိမ်မြို့။

၀၄၂-၂၉၀၉၁

၀၄၂-၂၉၁၃၈

၀၄၂-၂၉၀၉၀

၀၄၂-၂၉၀၂၁

 

(ခ) ပုသိမ်ခရိုင်

အမှတ်(၅၂)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ရကအ(၁၃)၊ ပုသိမ်မြို့။

 

၀၄၂-၂၉၂၁၅

 

(ဂ) ဟင်္သာတခရိုင်

အမှတ် (၄၃၊၄၄) ၊ သီရိအောင်မြေ (၆) လမ်း၊ လယ်တီကွင်း ရပ်ကွက်၊

ဟင်္သာတမြို့။

 

၀၄၄-၂၂၇၅၇

 

(ဃ) ဖျာပုံခရိုင်

အမှတ် (၄၅၂)(ခ)၊ ချောင်းကွင်းကျေးရွာ၊ ဖျာပုံမြို့။

 

၀၄၅-၄၀၄၉၇

၁၅။

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)

(က) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ် (၁၁) ၊ သပြေလမ်း ၊ ရွာသစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုပ္ပသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

 

 

၀၆၇-၅၅၀၁၇၈

၀၆၇-၅၅၀၁၇၉

၀၆၇-၅၅၀၃၆၂

 

(ခ) ဥတ္တရခရိုင်

မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၀၀၈)၊ ၁၂/ချင်းတွင်းအနောက်ရပ်၊ မင်္ဂလာဒီပ ရပ်ကွက်၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ နေပြည်တော်။

 

၀၆၇-၅၁၀၁၇၄

၀၆၇-၅၁၀၁၇၅

 

(ဂ) ဒက္ခိဏခရိုင်

မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၅၇)၊ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊ အောင်သုခ ကျေးရွာ၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ နေပြည်တော်။

 

၀၆၇-၅၅၀၃၄၂

၀၆၇-၅၅၀၃၄၃

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။