နိုင်ငံသား

၂၁ ဝန်ဆောင်မှုများ

အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ပါရှိရမည့်အထောက်အထားများ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

Rating    

လူမှုရေးပင်စင်လျောက်ထားခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Rating    

အိမ်၊မြေ၊အဆောက်အဦများအမည်ပေါက်လုပ်ငန်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Rating