ပို့ဆောင်ရေး

၅၄ ဝန်ဆောင်မှုများ

ယာဉ် အသင်းအဖွဲ့၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Rating    

ယာဉ် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲခွင့်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Rating    

မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်လိုင်းအသစ် ပြေးဆွဲခွင့်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရန်

Rating    

မြို့တွင်း။ မြို့နယ်အတွင်း ခရီးစဉ် တိုးချဲ့ပြောင်းလဲခြင်း။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်

Rating    

ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် နှင့် ပြည်နယ်/ တိုင်းအတွင်း ခရီးစဉ်တိုးချဲ့ ပြောင်းလဲခွင့်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်

Rating    

ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် ခရီးစဉ်ယာဉ်လိုင်း အသစ် ပြေးဆွဲခွင့်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားရ

Rating    

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - ခရီးသည်/ ကုန်စည် ပြေးဆွဲခွင့်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရန်

Rating    

မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Rating