စက်မှုလုပ်ငန်း

တင်ဒါများ - ၉၆ ခု

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်း(၆)မျိုးနှင့် Silica Gel (1gm) ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 01, 2021

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်း(၂၂၃)မျိုး ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 10, 2021