ဆက်သွယ်ရေး

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၂ ခု

Request for Expression of Interest for Project Execution and Monitoring Manager

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:March 08, 2019

Request for Expression of Interest for Project Development Manager

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:March 08, 2019