ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ လျှောက်ထားခြင်း

An error occurred while processing the template.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy546.getArticle(long, String)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy546 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@2ffbed"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: journalArticle = journalArticleLocalS... [in template "20116#20152#85111" at line 8, column 9]
	- Reached through: #assign-container [in template "20116#20152#85111" at line 2, column 1]
----
1<#assign countNumber = 0 /> 
2<#assign 	 
3	displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data 
4  displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z") 
5	articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
6	assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") 
7	journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") 
8	journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(20143,articleId) 
9	resourcePrimKey = journalArticle.getResourcePrimKey() 
10	listCategories = assetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle",resourcePrimKey) 
11  ministry = "" 
12/> 
13<#list listCategories as category> 
14	<#if category.getVocabularyId() == 80291> 
15		<#assign ministry = category.getTitle(locale)> 
16		<#break> 
17	</#if> 
18</#list> 
19	<h2 class="title bigheight">${.vars['reserved-article-title'].data}</h2> 
20	<br> 
21	<span class="redcolor uppercasetext">${ministry} / ${displaydate?string["MMMM dd, yyyy"]}</span> 
22 
23<p>${content.getData()}</p> 
24<ul class="agriculture_double_col"> 
25  <#assign  
26   title1 = requirements.getSiblings()[0].getChild('titleRequirement').getData() 
27  title2 = ServiceFees.getSiblings()[0].getChild('titleServiceFee').getData() 
28  /> 
29<#if (title1!="")> 
30	<li> 
31<#list requirements.getSiblings() as requirement> 
32		<h2 class="title">${requirement.getChild('titleRequirement').getData()}</h2> 
33		<ol> 
34	<#list requirement.contentRequirement.getSiblings() as content> 
35		<li>${content.getData()}</li> 
36	</#list> 
37		</ol> 
38 
39</#list> 
40	</li> 
41</#if> 
42<#if (title2!="") > 
43	<li> 
44<#list ServiceFees.getSiblings() as ServiceFee> 
45	<h2 class="title">${ServiceFee.getChild('titleServiceFee').getData()}</h2> 
46	<ol><li>${ServiceFee.getChild('contentServiceFee').getData()}</li></ol> 
47</#list> 
48	</li> 
49</#if> 
50</ul>	 
51<#list HowToApply.getSiblings() as howtoapply> 
52	<h2 class="title">${howtoapply.getChild('titleHowToApply').getData()}</h2> 
53	<#list howtoapply.contentHowToApply.getSiblings() as content> 
54		<#assign contentDetail = content.getData()/> 
55		<#if contentDetail?has_content> 
56		  <#assign countNumber = countNumber + 1 /> 
57			<p class="applyguide"> 
58				<span style="font-weight:600">(${countNumber})</span> 
59				${contentDetail} 
60			</p> 
61		<#else> 
62			 
63		</#if> 
64	</#list> 
65</#list> 
66 
67<div class="row nopadding midbottommargin"> 
68<div class="col-md-12"> 
69<#list Address.getSiblings() as address> 
70	<h2 class="title midbottommargin">${address.getChild('AddressTitle').getData()}</h2> 
71	<#list address.AddressContent.getSiblings()as content> 
72		<h4 class="cyanfontcolor smallmargin">${content.getChild('AddressDetailTitle').getData()}</h4> 
73		<span>${content.getChild('AddressDetailContent').getData()}</span> 
74	</#list> 
75</#list> 
76</div> 
77<div class="col-md-12 padding-top15"> 
78<#list Website.getSiblings() as website> 
79	<h2 class="title midbottommargin">${website.getChild('WebsiteTitle').getData()}</h2> 
80	<#list website.WebsiteDetail.getSiblings()as content> 
81		<#if content.getData()?has_content && content.getData()?index_of("mm/") gt 0> 
82		<a href="${content.getData()}" target="_blank">${content.getData()?substring(0, content.getData()?index_of("mm/")+3)}</a> 
83		<#else> 
84		<a href="${content.getData()}" target="_blank">${content.getData()}</a> 
85		</#if> 
86		<br> 
87		<br> 
88	</#list> 
89</#list> 
90</div> 
91</div> 
92<#assign  
93   fag0 = Faqs.getSiblings()[0].getChild('titleFaq').getData() 
94/> 
95<#if (fag0?has_content)> 
96<div class="panel-group" id="profile-accordion" role="tablist" aria-multiselectable="true"> 
97<#list Faqs.getSiblings() as faq> 
98   
99	<!--	<h2 class="bigtitle">${faq.getChild('titleFaq').getData()}</h2> --> 
100  <h2 class="bigtitle"> ${themeDisplay.translate('mnp-faq-title')}</h2> 
101	<#assign  
102   fag1 = faq.contentFaq.getSiblings()[0].getChild('keyFaq').getData() 
103   fag2 = faq.contentFaq.getSiblings()[0].getChild('valueFaq').getData() 
104  /> 
105  <#if (fag1 != "" && fag2 != "" )> 
106	<#list faq.contentFaq.getSiblings()as content> 
107		<#if content?index == 0> 
108			<div class="panel panel-default"> 
109				<div class="panel-heading" role="tab" id="heading-contact-${content?index}"> 
110					<h4 class="panel-title"> 
111						<span role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#profile-accordion" href="#collapse-contact-${content?index}" aria-expanded="true" aria-controls="collapse-contact-${content?index}">${content.getChild('keyFaq').getData()}</span> 
112					</h4> 
113				</div> 
114	 
115				<div id="collapse-contact-${content?index}" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="heading-contact-${content?index}" aria-expanded="false"> 
116					<div class="panel-body">${content.getChild('valueFaq').getData()}</div> 
117				</div> 
118			</div> 
119		<#else> 
120			<div class="panel panel-default"> 
121				<div class="panel-heading" role="tab" id="heading-club-${content?index}"> 
122					<h4 class="panel-title"> 
123						<span data-toggle="collapse" data-parent="#profile-accordion" href="#collapse-club-${content?index}" aria-expanded="true" aria-controls="collapse-club-${content?index}" class="collapsed">${content.getChild('keyFaq').getData()}</span> 
124					</h4> 
125				</div> 
126	 
127				<div id="collapse-club-${content?index}" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="heading-club-${content?index}" aria-expanded="true"> 
128					<div class="panel-body">${content.getChild('valueFaq').getData()}</div> 
129				</div> 
130			</div> 
131		</#if> 
132	</#list> 
133	</#if> 
134</#list> 
135</div> 
136</#if> 
137<style> 
138.journal-content-article a{ 
139	color: #337ab7; 
140
141:root { 
142  --main-lh: 25px!important;  
143
144 
145.asset-content h1{ 
146	font-size:21px!important; 
147	line-height:var(--main-lh); 
148
149 
150.asset-content h2{ 
151	font-size:18px!important; 
152	line-height:var(--main-lh); 
153
154 
155.asset-content h3{ 
156	font-size:16px!important; 
157	line-height:var(--main-lh); 
158
159 
160.asset-content h4{ 
161	font-size:14px!important; 
162	line-height:var(--main-lh); 
163
164 
165.asset-content h5{ 
166	font-size:12px!important; 
167	line-height:24px; 
168
169 
170.asset-content h6{ 
171	font-size:10px!important; 
172	line-height:var(--main-lh); 
173
174 
175 
176strong,b,b span,strong span { 
177 font-weight:1000; 
178
179.asset-content ul li { 
180	list-style:disc!important; 
181	line-height:25px!important; 
182	margin-left: 30px; 
183	margin-bottom:15px; 
184	margin-top:15px; 
185
186.mnp-topics-detail #column-4,.mnp-topics-detail-V2 #column-4, 
187.e-gov-layout #column-4{ 
188	display: none; 
189
190.asset-content ul li{ 
191	line-height: 28px !important; 
192	font-size: 17px !important; 
193
194.asset-content tr td{ 
195	line-height: 24px !important; 
196	font-size: 15px !important; 
197	background-color: #fff !important; 
198
199.asset-content p{ 
200	line-height: 24px !important; 
201	font-size: 15px !important; 
202
203.asset-content table{ 
204	background-color: #fff !important; 
205	margin-bottom: 15px; 
206
207.mnp_body .agriculture_double_col{ 
208	display: block !important; 
209
210.mnp_body .agriculture_double_col li { 
211  list-style: none !important; 
212	width : auto; 
213	margin-right: 0; 
214  margin-left: 0; 
215
216.asset-content p { 
217  color: #000000; 
218	font-size: 17px !important; 
219	line-height: 28px !important; 
220
221.asset-content p span { 
222	font-size: 17px !important; 
223	line-height: 28px !important; 
224
225.asset-content a { 
226	color : blue !important; 
227
228.asset-content table th, .asset-content table td { 
229  padding: 20px 20px 0px 20px; 
230
231</style> 
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၃ ခု

ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး၌ Online Booking စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) လျှောက်ထားခြင်း ဝန်ဆောင်မှု

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / March 29, 2022

၂၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် www.passport.gov.mm website တွင် Online Appointment စနစ်ဖြင့် Online Booking ရက်ချိန်းရယူပြီးမှသာ...

Rating

eVisa လျှောက်ထားခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / November 03, 2021

Rating

eVisa လျှောက်ထားခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Rating