ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၂၀၂၃)အတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရန် အကြောင်းကြားသည့်အမှာစာနှင့် ရေးသွင်းရမည့်ပုံစံ


Union Civil Service Board/ location / April 01, 2024