စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင်အဆိုင်းစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ


Ministry of Labour/ location / June 23, 2022


စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင်အဆိုင်းစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

 

/documents/20143/0/1+%287%29.pdf/0635e07e-ec0c-72fa-94fa-448dff1a2f6d?t=1655967156852