နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း (၇) မျိုးအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထုပ်လုပ်သူများထံမှ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူ၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၄/ ၂၀၁၉ Ministry of Commerce/ Naypyitaw / June 12, 2019

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၄/၂၀၁၉

​​​​​​​