ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၃၆/၂၀၁၉ ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်) ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း Ministry of Information/ Naypyitaw / August 16, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၃၆/၂၀၁၉

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၅ ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်)

ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း