ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 09, 2018

ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်လိုသည့် တောင်သူလယ်သမားများသည် မိမိနေထိုင်ရာမြို့နယ်(သို့မဟုတ်) နီးစပ်ရာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုလယ်ယာစခန်းသို့သွားရောက်ပြီး ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်းလုပ်ငန်း တောင်းခံစာရင်းဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ၎င်းရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသော လယ်ယာမြေဧကအတွက် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခ ပေးသွင်းငွေအား စက်မှုလယ်ယာစခန်းရုံးမှ ချလံပြုစုပေး၍ တောင်သူများကိုယ်တိုင် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရမည်။ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခငွေပေးသွင်းပြီးပါက ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိန့် ထုတ်ပေးပြီး စက်မောင်းနှင့်အတူ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်ကို ငှားရမ်းသည့်တောင်သူများ၏လယ်ကွင်းသို့စေလွှတ်ပါသည်။ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုစာရင်းတွင် တောင်သူတို့မှပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း(၁)ဧက -၃၅၀၀ဝိ/- ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်တောင်းခံစာရင်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိစက်မှုလယ်ယာစခန်းများ

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။