လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ပေးခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 10, 2018

ထွန်ယက်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

  • မိမိပိုင်လယ်ယာမြေတွင် ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနေသည့် ထွန်စက်၊ လက်တွန်းထွန်စက် နောက်တွဲကိရိယာ၊ ခြွေလှေ့စက်၊ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်များကိုလည်းကောင်း၊
  • လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုလည်းကောင်း ပြင်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ခရီးသွားလာစရိတ်နှင့်စားသောက်စရိတ်

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်း

  • စက်ကိရိယာများပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန်တင်ပြစာ။
  • တောင်သူတစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့၊ပုဂ္ဂိုလ်များမှ သော်လည်းကောင်းပြင်ဆင်လိုသည့်စက်ကိရိယာအမျိုးအစားနှင့်ချို့ယွင်း သည့်အစိတ်အပိုင်းများဖော်ပြလျက်လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြင်ဆင် ရေးအလုပ်ရုံဖွင့်လှစ်ထားသည့်စက်မှုလယ်ယာစခန်းများ၊စက်ပြင်အလုပ် ရုံများသို့သွားရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

တည်နေရာ ဖုန်းနံပါတ်
ကချင် အမှတ်(၅၅)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ မိုးကောင်းမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး

၀၇၄-၄၀၁၁၃

အမှတ်(၉၃)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ဟိုပင်မြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး

၀၇၄-၆၂၀၀၈

ကယား အမှတ်(၈၆)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ လွိုင်ကော်မြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၈၃-၂၂၀၆၅

ကရင် အမှတ်(၂၀)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ဘားအံမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၈-၂၁၀၄၈

စစ်ကိုင်း အမှတ်(၆)အလတ်စားစက်ပြင်ရုံ၊မုံရွာမြို့

စက်ရုံမှူး
၀၇၁-၂၁၀၄၁

အမှတ်(၄)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ မုံရွာမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၇၁-၂၁၀၄၄

အမှတ်(၁)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကသာမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၇၅-၂၅၀၄၉

အမှတ်(၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကလေးမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၇၃-၂၁၀၂၆

အမှတ်(၄၁)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ယင်းမာပင်မြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၇၁-၇၃၀၃၁

၁၀ နေပြည်တော် အမှတ်(၁)အလတ်စားစက်ပြင်ရုံ၊ ပျဉ်းမနားမြို့

စက်ရုံမှူး
၀၆၇-၂၂၀၂၆

၁၁ အမှတ်(၆၈)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ တပ်ကုန်းမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၆၇-၇၀၁၄၆

၁၂ ပဲခူး အမှတ်(၃၀)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ပြည်မြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၃-၂၈၅၁၈

၁၃ အမှတ်(၃၁)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ဘုရားကြီးမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၂-၆၅၄၀၄

၁၄ အမှတ်(၃၂)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၃-၅၀၀၁၃

၁၅ အမှတ်(၄၅)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ နတ္တလင်းမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၃-၃၆၁၆၃

၁၆ အမှတ်(၅၀)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ဝေါမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၂-၇၅၁၁၄

၁၇ ပဲခူး အမှတ်(၈၇)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ဖြူးမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၄-၄၀၀၁၅

၁၈ မကွေး အမှတ်(၃)အလတ်စားစက်ပြင်ရုံ၊ မကွေးမြို့

စက်ရုံမှူး
၀၆၃-၂၃၁၃၆

၁၉ အမှတ်(၁၀)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ အောင်လံမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၆၃-၂၀၀၀၂၁

၂၀ မကွေး အမှတ်(၄၆)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ ပွင့်ဖြူမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၆၃-၆၀၀၀၂

၂၁ မန္တလေး အမှတ်(၂)ပင်မစက်ပြင်ရုံ၊ အင်းကုန်း၊ကျောက်ဆည်မြို့

စက်ရုံမှူး
၀၆၆-၅၀၂၃၁

၂၂ အမှတ်( ၆)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ မြင်းခြံမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၆၆-၂၁၀၆၅

၂၃ အမှတ်( ၂၅)စက်မှုလယ်ယာစခန်း ၊မိတ္ထီလာမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၆၄-၂၃၀၄၇

၂၄ အမှတ်(၄၃)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊ မတ္တရာမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၂-၇၉၄၅၉

၂၅ အမှတ်(၆၃)စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊အမရပူရမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၉-၆၅၀၃၀၆၃

၂၆ အမှတ်(၆၄)စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊မြစ်သားမြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၆၆-၆၀၀၂၃

၂၇ မွန် အမှတ်(၇)အလတ်စားစက်ပြင်ရုံ၊သထုံမြို့

စက်ရုံမှူး
၀၅၇-၄၀၀၀၆

၂၈ အမှတ်(၅၄)စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊မော်လမြိုင်မြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၇-၂၇၆၀၅

၂၉ ရခိုင် အမှတ်(၈၉)စက်မှုလယ်ယာစခန်း ၊ကျောက်တော်မြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၉-၄၉၆၇၀၈၇၈

၃၀ ရှမ်း(တောင်) အမှတ်(၈)အလတ်စားစက်ပြင်ရုံ၊ ရွှေညောင်မြို့

စက်ရုံမှူး
၀၈၁-၂၀၈၃၇၇

၃၁ ရန်ကုန် အမှတ်(၁)ပင်မစက်ပြင်ရုံ၊ ကျိုက္ကလို့၊ရန်ကုန်မြို့

စက်ရုံမှူး
၀၁-၆၃၆၅၇၁

၃၂ အမှတ်(၁၈)စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊သန်လျင်မြို့

မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး
၀၅၆-၂၁၀၄၁

၃၃ ရန်ကုန် အမှတ်(၇၇ )စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊တိုက်ကြီးမြို့

မြို့နယ်ဦ:စီးဌာနမှူး
၀၅၅-၂၀၀၁၇

၃၄ ဧရာဝတီ အမှတ်(၂)အလတ်စား စက်ပြင်ရုံ၊ဟင်္သာတမြို့

စက်ရုံမှူး
၀၄၄-၂၁၂၅၀

၃၅ အမှတ်(၄)အလတ်စားစက်ပြင်ရံ၊မြောင်းမြမြို့

စက်ရုံမှူး
၀၄၂-၇၀၁၇၉

၃၆ အမှတ်(၅)အလတ်စားစက်ပြင်ရုံ၊မအူပင်မြို့

စက်ရုံမှူး
၀၄၅-၃၀၅၀၆

၃၇ အမှတ်(၅၁)စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊ပုသိမ်မြို့

မြို့နယ်ဦ:စီးဌာနမှူး
၀၄၂-၂၄၆၇၁

၃၈ အမှတ်(၁၃ )စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊မြန်အောင်မြို့

မြို့နယ်ဦ:စီးဌာနမှူး
၀၄၄-၅၀၂၉၈

၃၉ အမှတ်(၄၉)စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊ဇလွန်မြို့

မြို့နယ်ဦ:စီးဌာနမှူး
၀၄၄-၃၅၀၁၆

၄၀ အမှတ်(၉၇)စက်မှုလယ်ယာ စခန်း၊လပွတ္တာမြို့

မြို့နယ်ဦ:စီးဌာနမှူး
၀၄၂-၈၀၀၃၃

ပြင်ဆင်ရမည့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်လိုအပ်သောအပိုပစ္စည်းများကိုဌာနမှ ဝယ်ယူ၍သော်လည်းကောင်း၊မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လဲလှယ်နိုင်ရန်စီစဉ်ရပါမည်။

Website လိပ်စာ

မရှိပါ