ကောက်စိုက်စက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းဝန်ဆောင်မှု


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 10, 2018

ကောက်စိုက်စက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း(စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း)

ကောက်စိုက်စက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ကောက်စိုက်စက်ငှားရမ်းဆောင်ရွက်လိုသည့် တောင်သူလယ်သမားများသည် မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ်(သို့မဟုတ်) နီးစပ်ရာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုလယ်ယာစခန်းသို့ သွားရောက်ပြီး ကောက်စိုက်စက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း တောင်းခံစာရင်းဖြင့် လျောက်ထားရမည်။ ၎င်းကောက်စိုက်စက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်း ဆောင်ရွက်လိုသော လယ်ယာမြေဧကအတွက် ကောက်စိုက်စက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခပေးသွင်းငွေအား စက်မှုလယ်ယာစခန်းရုံးမှ ချလံပြုစုပေး၍ တောင်သူများကိုယ်တိုင် ဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရမည် ။ ကောက်စိုက်စက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးခငွေပေးသွင်းပြီးပါက ကောက်စိုက်စက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်အမိန့် ထုတ်ပေးပြီး စက်မောင်းနှင့်အတူ ကောက်စိုက်စက်အား ငှားရမ်းသည့် တောင်သူများ၏ လယ်ကွင်းသို့ စေလွှတ်ပါသည်။ ကောက်စိုက်စက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ကောက်စိုက်စက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု စာရင်းတွင် တောင်သူတို့မှ ပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ကောက်စိုက်စက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်း(၁)ဧက-၂၅၀၀ဝိ/-

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကောက်စိုက်စက်တောင်းခံစာရင်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိစက်မှုလယ်ယာစခန်းများ

Website လိပ်စာ

မရှိပါ