လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - စာရွက်မှတ်တမ်းမှသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဆီသို့................ စန်းစန်းအေး(ကျန်းမာရေးဘောဂဗေဒ)

Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement | Nov 18, 2022