ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Online ဝန်ဆောင်မှုများ( ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း)


Yangon City Development Committee / October 18, 2019

Website လိပ်စာHOT NEWS
January 4,