နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ မြေငှားစာချုပ်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှု


Naypyitaw Development Committee / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုများ

(က) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးခြင်း

( ခ ) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း

( ဂ ) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)ခွဲစိတ်ပေးခြင်း

(ဃ) မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)လျှောက်ထားနိုင်သော မြေများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) လိုင်စင်မြေ

( ခ ) ပါမစ်မြေ

( ဂ ) စကွာတာမြေ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် ပုံစံနှင့်အထောက်အထားများ

(က) မြေငှားစာချုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ(ဌာနတွင် အခမဲ့တောင်းယူနိုင်ပါသည်)

( ခ ) မြေပုံ/မြေရာဇဝင် လျှောက်လွှာပုံစံ(ဌာနတွင် အခမဲ့တောင်းယူနိုင်ပါသည်)

( ဂ ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် မိတ္တူ/မူရင်း(မူရင်းဖြင့်တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရန်)

(ဃ) အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမိတ္တူ/မူရင်း(မူရင်းဖြင့်တိုက်ဆိုင်စိစစ်ရန်)

( င ) လျှောက်ထားမြေကွက်အား နေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်(နှစ်ကာလကြာမှ မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားလျှင် လက်ရှိနေထိုင်မှုအား အတည်ပြုနိုင်ရန်)

( စ ) အောက်ပါ မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများ-

 • ပါမစ်မြေ
 •  လိုင်စင်မြေ
 •  စကွာတာ
 •  တရားရုံးအမိန့်ဒီဂရီ
 • မြေပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းအထောက်အထားများ
 • လျှောက်ထားမြေကို ဥပဒေနှင့်အညီရရှိထားကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ
 • ထုတ်ပေးထားသည့်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများ(အထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို ပြည့်စုံစွာတင်ပြရပါမည်) http://www.nptdc.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အဆင့်ဆင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

မြေငှားဂရန်စာချုပ်လျှောက်ထားရာတွင် အဆင့်ဆင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာနှင့်ပူးတွဲတင်ပြသည့် မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများအားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ

(ခ) မြေရာဇဝင်မှတ်ချက်များအား အောက်ပါအတိုင်းစိစစ်ပါသည်-(ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်)

 • မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားမြေကွက်သည် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ၊သိမ်းဆည်းထားရှိသော မြေအတွင်းပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဌာနရှိမြေစာရင်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားမြေကွက်သည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၏ တားမြစ်ချက် ရှိ/မရှိ ဌာနရှိ မြေစာရင်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားမြေကွက်သည် တရားရုံး တားဝရမ်း ရှိ/မရှိ၊ဌာနရှိ မြေစာရင်းမှတ်ပုံတင် စာအုပ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားမြေကွက်သည် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊ဌာနရှိ မြေစာရင်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားမြေကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ အခြားကန့်ကွက်ချက်များ ရှိ/မရှိ ဌာနရှိ မြေစာရင်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားမြေကွက်သည် ဂရန်စည်းကမ်းပျက်ချက် ရှိ/မရှိ ဌာနရှိမြေစာရင်း မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားမြေကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင်ရေးသွင်းထားသည့်အချက်အလက်များသည်တင်ပြထားသည့်အထောက်အထားများနှင့်သက်ဆိုင်မှု ရှိ/မရှိ၊
 • ၁၉၈၇ခုနှစ် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းမှု ရှိ/မရှိ၊

(ဂ) လျှောက်လွှာနှင့်ပူးတွဲတင်ပြလျှောက်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပြီးက အမှုတွဲဖွင့်လှစ်၍ သတင်းစာကြော်ငြာ၊မြေပေါ်ကန့်ကွက်ကြော်ငြာ(၁၅)ရက်ကန့်ကွက်လွှာခေါ်ယူခြင်း၊ (ဌာနနှင့်လျှောက်ထားသူမှဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။မြေငှားစာချုပ်လျှောက်ထားမြေကွက်တွင် ကြော်ငြာရန် ကာယကံရှင်(၁)စောင်၊ရပ်ကွက်/မြို့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတို့အား (၁)စောင်စီနှင့် အများပြည်သူမြင်သာသည့် ဈေးတွင် ကြော်ငြာရန်(၁)စောင်ပေးပို့ပြီး မြို့နယ်/ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး/ဈေးတာဝန်ခံရုံးတို့မှ လက်ခံရရှိကြောင်းအထောက်အထားကိုလျှောက်ထားသူက ပြန်လည်ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။)

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၂၆၃၊ ၀၆၇-၄၁၄၂၉၂

dispatch-box.dcpl@nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm