တရားပွဲကျင်းပခွင့်လျှောက်ထားခြင်း


/ April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

တရားပွဲကျင်းပခွင့်တင်ပြရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

(က)        ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ၏ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထောက်ခံချက်

( ခ )        ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ၏ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနရုံး၏ထောက်ခံချက်

( ဂ )        ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ၏ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရုံး၏ထောက်ခံချက်

(ဃ)         ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ၏ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ ထောက်ခံချက်

( င )         ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ၏ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၏ထောက်ခံချက်

( စ )         ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ၏ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့၏ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်

(ဆ)         သက်ဆိုင်ရာ ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ၏ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသော ဌာန/ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်

            (ဥပမာ၊ လူသွားလမ်းမများတွင်ဖြစ်ပါက ကားပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်စေရေး ဝန်ခံကတိပြုချက် နှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်)

            (ဥပမာ၊ ဓမ္မာရုံများ၊ ခန်းမများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်)

( ဇ )        ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ၏ပွဲတော်ကျင်းပစဉ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုံခြုံရေးစီမံချက်

( စျ )       သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၏ထောက်ခံချက်

( ည )       ပွဲကျင်းပရေးတာဝန်ခံ၏ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးချက်

( )        သက်ဆိုင်ရာကျင်းပမည့် ပွဲအစီအစဉ်၊ နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန်၊ လူအင်အား

              (မှတ်ချက်။ တရားဟောပြောမည့်ဆရာတော်များ၏ ဘွဲ့အမည်နှင့် ထေရုပတ္တိအကျဉ်းကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။)          

(အဆိုပါအချက်အလက်များပြည့်စုံမှ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များပြည့်စုံမှသာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ် ပါသည်။(တရားပွဲခွင့်ပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မှူးရုံးများမှလည်း ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။)

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

မရှိပါ။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

နောက်ဆက်တွဲပါဌာနဆိုင်ရာများ၏ ထောက်ခံချက်များကို စုစည်း၍ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးသို့ အဆင့်ဆင့်တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

မြို့နယ်/ခရိုင်/တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။