ဆိုင်ခန်းစာအုပ်ပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက်စာအုပ်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း


Mandalay City Development Committee / October 01, 2021

(၁)လုပ်ငန်းအမည်- ဆိုင်ခန်းစာအုပ်ပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက် စာအုပ်မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း

(၂)လျှောက်ထားရမည့်ဌာန- ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန

(၃)ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ထောက်ခံချက်များ

(က) လျှောက်ထားတင်ပြစာ (အမည်၊နေရပ်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်)

(ခ) ပျောက်ဆုံးရသည့်အကြောင်းအရင်း (လျှောက်လွှာတွင်ရေးရန်)

(ဂ) ဌာနခွဲမှူး၊ဈေးဌာနခွဲ၏ထောက်ခံချက်မူရင်း

(ဃ) ဈေးတာဝန်ခံ၊ဈေးကောက်၊ ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်တို့၏ ဆိုင်ခန်းပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ ဈေးဆိုင်ခန်းထွက်ရှိ သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း နှင့် ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

(င) ဆိုင်ခွန်ပြေစာ၊မှတ်ပုံတင်ကြေးပြေစာမူရင်း

(စ) ရဲစခန်းထောက်ခံချက်

(ဆ) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

(ဇ) အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ

(ဈ) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်

(ည) ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

(ဋ) ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးသည့် အထိကြာမြင့်နိုင်သည့် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်မှ စာအုပ်မိတ္တူ ထုတ်ယူလိုသောသူမှ လျှောက်ထားပြီး နောက်။ (၃၆)ရက်

(ဌ) ပေးသွင်းရမည့် အခွန်အခသတ်မှတ်ချက်မှာ ပျောက်ဆုံးဒဏ်ကြေး အဖြစ် ဆိုင်ခန်း(၁)ခန်းလျှင်၁၀၀၀၀/-နှုန်း

FAQs