ဈေးဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း


Mandalay City Development Committee / October 01, 2021

(၁)လုပ်ငန်းအမည် - ဆိုင်ခန်းကို ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာနတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသူ အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူမှလျှောက်ထားခြင်း

(၂)လျှောက်ထားရမည့်ဌာန - ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန

(၃)ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ထောက်ခံချက်များ -

(က) ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာဖြင့်လျှောက်ထားတင်ပြစာ (အမည်၊နေရပ်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်)

(ခ) ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ

(ဂ) နှစ်ဦးသဘောတူအရောင်းအဝယ်စာချုပ်မိတ္တူ

(ဃ) ဆိုင်ခွန်ပြေစာမူရင်း

(င) မှတ်ပုံတင်ကြေးပြေစာမူရင်း

(စ) ဈေးတာဝန်ခံ၊ ဈေးကောက်၊ ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်တို့၏ ဆိုင်ခန်း ပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ ဈေးဆိုင်ခန်း ထွက်ရှိသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

(ဆ) ဌာနခွဲမှူး၊ဈေးဌာနခွဲ၏ထောက်ခံချက်မူရင်း

(ဇ) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

(ဈ) အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ

(ည) ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

(ဃ) ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးသည့်အထိ ကြာမြင့်နိုင်သည့်အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်း လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်ထားပြီးနောက် (၄၀)ရက်

(င) ပေးသွင်းရမည့်အခွန်အခသတ်မှတ်ချက်များ လျှောက်လွှာ (၁)စောင် ၂၀၀ကျပ် ဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်းခ။ မူလပိုင်ရှင်များ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လွှဲပြောင်းပေးပါက ဆိုင်လခအဖြစ် အဆ( ၁၀ ) ဆနှုန်း၊ မူလပိုင်ရှင်ကို စုံစမ်းဆက်သွယ်၍မရသော ဆိုင်ခန်းများအား ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၏ လက်ရှိဆိုင်ကို တည်ခင်း ရောင်းချပြီး ဆိုင်ခန်းပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်ရှိ ပါက ဆိုင်လခ၏အဆ(၂၀)နှုန်း။

FAQs