နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းသတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့်စျေးခုံများ


Naypyitaw Development Committee / September 30, 2021

စဉ် မြို့နယ် စျေးခုံအမည် မှတ်ချက်
၁။ ဇမ္ဗူသီရိ မြို့မစျေး(ဝက်)  
၂။   သပြေကုန်းစျေး(ဝက်)  
၃။   မြို့ပေါ်(အမဲ) မြို့မစျေးနှင့်သပြေကုန်းစျေးများတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်
၄။   မြို့ပေါ်(ဆိတ်) မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်
၅။   ပြန်ကပြေး(ဝက်)  
၆။   ပြန်ကပြေး(အမဲ)  
၇။ ဒက္ခိဏသီရိ ဒက္ခိဏသီရိစျေး(ဝက်)  
၈။   အင်ကြင်းစျေး(ဝက်)  
၉။   ဂန္ဓမာစျေး(ဝက်)  
၁၀။   ချယ်ရီစျေး(ဝက်)  
၁၁။   ရွှေကြာပင်စျေး(ဝက်)  
၁၂။   မြို့ပေါ်(အမဲ) မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်
၁၃။   မြို့ပေါ်(ဆိတ်) မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်
၁၄။ ပုဗ္ဗသီရိ မြို့ပေါ်(ဝက်)  
၁၅။   မြို့ပေါ်(အမဲ)  
၁၆။   မြို့ပေါ်(ဆိတ်)  
၁၇။   ဖြုတ်ခွဲ(ဝက်)  
၁၈။   ဖြုတ်ခွဲ(အမဲ)  
၁၉။   ဖြုတ်ခွဲ(ဆိတ်)  
၂၀။ ဥတ္တရသီရိ မြို့ပေါ်(ဝက်)  
၂၁။   မြို့ပေါ်(အမဲ)  
၂၂။   မြို့ပေါ်(ဆိတ်) မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်
၂၃။   တောင်ညို(ဝက်)  
၂၄။   တောင်ညို(အမဲ)  
၂၅။ ဇေယျာသီရိ ရေဆင်း(ဝက်)  
၂၅။   ရေဆင်း(ဝက်)  
၂၆။   ရေဆင်း(အမဲ)  
၂၇။   ရေဆင်း(ဆိတ်)  
၂၈။ ပျဉ်းမနား အာဟာရသုခစျေး(ဝက်)  
၂၉။   ယုဇနစျေး(ဝက်)  
၃၀။   မြို့ပေါ်(အမဲ) မြို့ပေါ်စျေးများနှင့်ဆင်သေစျေးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်
၃၁။   မြို့ပေါ်(ဆိတ်) မြို့ပေါ်စျေးများနှင့်ဆင်သေစျေးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်
၃၂။   လမ်းပျဉ်းမနား(ဝက်)  
၃၃။   လမ်းပျဉ်းမနား(အမဲ)  
၃၄။   လမ်းပျဉ်းမနား(ဆိတ်)  
၃၅။ လယ်ဝေး သီရိရတနာစျေး(ဝက်)  
၃၆။   သီရိရတနာစျေး(အမဲ)  
၃၇။   သီရိရတနာစျေး(ဆိတ်)  
၃၈။   အေလာစျေး(ဝက်)  
၃၉။   အေလာစျေး(အမဲ)  
၄၀။   အေလာစျေး(ဆိတ်)  
၄၁။   သပြေပင်စျေး(ဝက်)  
၄၂။   သပြေပင်စျေး(အမဲ)  
၄၃။   သပြေပင်စျေး(ဆိတ်)  
၄၄။   သာဝတ္တိစျေး(ဝက်)  
၄၅။   သာဝတ္တိစျေး(အမဲ)  
၄၆။   သာဝတ္တိစျေး(ဆိတ်)  
၄၇။   ကန်သာစျေး(ဝက်)  
၄၈။   ကန်သာစျေး(အမဲ)  
၄၉။   ကန်သာစျေး(ဆိတ်)  
၅၀။   သစ်ပုတ်ပင်စျေး(ဝက်)  
၅၁။   သစ်ပုတ်ပင်စျေး(အမဲ)  
၅၂။   သစ်ပုတ်ပင်စျေး(ဆိတ်)  
၅၃။ တပ်ကုန်း မြို့ပေါ်စျေး(ဝက်)  
၅၄။   မြို့ပေါ်စျေး(အမဲ)  
၅၅။   မြို့ပေါ်စျေး(ဆိတ်)  
၅၆။   ညောင်လွန့်စျေး(ဝက်)  
၅၇။   ညောင်လွန့်စျေး(အမဲ)  
၅၈။   ညောင်လွန့်စျေး(ဆိတ်)  
၅၉။   ရွှေမြို့စျေး(ဝက်)  
၆၀။   ရွှေမြို့စျေး(အမဲ)  
၆၁။   ရွှေမြို့စျေး(ဆိတ်)  

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs