နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အသားထုတ်လုပ်ရန်အတွက်၀န်ဆောင်မှု


Naypyitaw Development Committee / September 30, 2021

စဉ် တိရိစ္ဆာန် ကောင်ရေ သားသတ်ရုံခ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခ ပေါင်း
(က) ကျွဲ/နွား ၁ ကောင် ၁၇၀၀ ၃၀၀ ၂၀၀၀
(ခ ) သိုး/ဆိတ် ၁ ကောင် ၂၅၀ ၁၂၅ ၃၇၅
(ဂ ) ဝက် ၁ ကောင် ၄၀၀ ၂၀၀ ၆၀၀

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs