နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့်ပြုခြင်း


Naypyitaw Development Committee / September 30, 2021

ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့်(လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

(က) ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ(ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်၊ အနားလေးရပ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း
  ထောက်ခံချက်၊လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ၏ခံ၀န်ကတိများ ပြည့်စုံစွာပါရှိရမည်)၊
( ခ) သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ(၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော မြေပုံ/မြေရာဇ၀င်မူရင်း၊
( ဂ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
(ဃ) လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ
( င) လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ(၁)စုံ(A3 size)
  မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs