ရေမီတာအသစ်လျှောက်ထားခြင်း


Mandalay City Development Committee / October 04, 2021

၁။ ဝန်ဆောင်မှုရယူရာတွင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပါဝင်ရမည့်အချက်အလက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    လုပ်ငန်းအမည်                   - ရေမီတာအသစ်လျှောက်ထားခြင်း

(ခ)     လျှောက်ထားရမည့်နေရာ      - လျှောက်ထားလိုသည့်နေအိမ်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ နှင့်လုပ်ငန်းများတည်ရှိရာမြို့နယ်အတွင်းရှိ စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ

(ဂ)     ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်အလက်များ

(၁)     လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

(၂)     အိမ်ခွန်မူရင်း

၂။ ဌာနမှစိစစ်ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်

(က)    မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင်လျှောက်လွှာပုံစံဝယ်ယူ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အထောက်အထားမိတ္တူပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရခြင်း၊

(ခ)     လျှောက်လွှာကိုဌာနခွဲမှူးထံတင်ပြခြင်း

(ဂ)     ဌာနခွဲမှူးမှ မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာအားကွင်းဆင်းစိစစ်စေခြင်း

(ဃ)    မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာမှတစ်ဆင့် (surveyor)အဖွဲ့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်တာဝန်ပေးခြင်း

(င)     (surveyor)မှမြေပြင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှုနှင့်အတူပြန်လည်တွက်ချက်၍ မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာထံတင်ပြခြင်းတွင်

  1.   မိန်းပိုက်အရွယ်အစား

  2.  ရေဖိအား

  3.  အိမ်သွယ်ရေပိုက်အရွယ်အစား

  4.  မိန်းပိုက်နှင့်အိမ်အကွာအဝေးပါရှိပါသည်။

(စ) မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာမှရေမီတာအသစ်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်(ရေမီတာ တန်ဖိုး+ချိတ်/ချိတ်ကြိုး+ပိုက်+Saddle+လုပ်အားခ+ရေမီတာတပ်ဆင်ခ+ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခ)ပေးသွင်းခွင့်ပြုပါရန်ဌာနခွဲမှူး၊ ဌာနမှူး၊ ကော်မတီထံ        အဆင့်ဆင့် တင်ပြခြင်း

(ဆ)   ကော်မတီခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကအိမ်ရှင်ထံငွေပေးသွင်းခွင့်အကြောင်းကြားခြင်း

(ဇ)    မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာမှငွေသွင်းချလန်နှင့်အတူရေမီတာအသစ်တပ်ဆင်ရန် ပစ္စည်းထုတ်ယူခွင့်အားဌာနခွဲမှူး၊ဌာနမှူးထံတင်ပြခြင်း

(ဈ)   ဌာနမှူးခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကအိမ်ရှင်ထံသို့ပစ္စည်းထုတ်ယူနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

(ည)   အိမ်ရှင်မှသိုလှောင်ရုံတွင် ပစ္စည်းထုတ်ယူပြီးပြန်လည်အကြောင်းကြားပါက မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာမှသက်ဆိုင်ရာပိုက်ဆက်အားစေလွှတ်၍ရေမီတာအသစ် တပ်ဆင်ပေးခြင်း

(ဋ)    ပိုက်ဆက်မှ မီတာတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း အိမ်ရှင်လက်ခံရရှိကြောင်းလက်မှတ်ထိုးနှင့်အတူပြန်လည်တင်ပြခြင်း

(ဌ)    မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာမှ ပြီးစီးမှုအား စစ်ဆေး၍ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်း

(ဍ)    ရေခွန်ဌာနခွဲသို့ရေခွန်ပို့စာရင်းတွင် ရေမီတာအသစ်တပ်ဆင်ပြီးကြောင်း ရေမီတာနံပါတ်နှင့်အတူ ပေးပို့အကြောင်းကြားခြင်း

FAQs