နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း ဝန်ဆောင်မှု


Naypyitaw Development Committee / April 18, 2018

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း တင်ပြလျှောက်ထားလွှာ၊

( ခ )       လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ၊

( ဂ )       ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ တည်နေရာ၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၊ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ အခန်းအမျိုးအစား၊ အခန်းအရေအတွက်၊ လက်ခံနိုင်မည့် လူဦးရေ၊

(ဃ)       သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

( င )       သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

( စ )       ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ထောက်ခံချက်၊

(ဆ)       သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းထောက်ခံချက်၊

( ဇ )       အလား(၄)ရပ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်၊

( စျ)       ကော်မတီမှသတ်မှတ်သည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ကတိ၀န်ခံချက်၊

(ည)       တည်းခိုခန်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးချက်။ (သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး)

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

စီမံရေးရာဌာန၊နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ။

၀၆၇-၄၁၄၂၈၉၊ ၀၆၇-၄၁၄၆၁၇

dispatch-box.dadm@nptdc.gov.mm

Website လိပ်စာ

http://www.nptdc.gov.mm