ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်း

ဆက်သွယ်ရေး

ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်း

Requirements

Applicant  who wants to apply for communication equipment importation shall send the application by addressing  Director General, Posts and Telecommunications Department , Ministry of Transport and Communications, Office No (2), Nay Pyi Taw.

1 Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ
2 Application Form 
3 ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  Technical Plan၊ Business Plan
4 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သွားမည့် အခြေအနေများပါဝင်သည့် Financing Plan

 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အထူးသတင်း