သာသနာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း


Naypyitaw Development Committee / October 07, 2021

(က) နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြလာပါက
  နေပြည်တော်ကောင်စီ၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်တိုင်းသာသနာရေးဦးစီးဌာနတို့၏ထောက်ခံချက်များ ပါရှိရမည်။
  မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs