အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်(BCC)ထုတ်ပေးခြင်း


Naypyitaw Development Committee / October 07, 2021

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်(BCC)(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

(က) ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ (ပိုင်ရှင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ပြည့်စုံစွာ ပါရှိရမည်)
( ခ) ခွင့်ပြုထားသော အမှုတွဲမိတ္တူ၊
( ဂ) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ၊
(ဃ) အဆောက်အအုံစစ်ဆေးခ ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ၊
( င) မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား၊
( စ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
(ဆ) အဆောက်အအုံ၏ ရှေ့/နောက်၊ ဘယ်/ညာ ဓါတ်ပုံ(၄)ပုံ၊
( ဇ) အဆောက်အအုံစစ်ဆေးမှုနေ့စဉ်မှတ်တမ်း(Log Book)။
  မှတ်ချက်။ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်။

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs