နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေး

ပညာရေးနှင့် သုတေသန

Ministry of Border Affairs creates job opportunities by opening Modern Motor Sewing Machine Courses

The applicants who have already completed basic vocational training and advanced tailoring training of Vocational Training Schools of Domestic Science for Women can attend.

Name of training    -    Modern Motor Sewing Machine Course

Place for training  - Central Training School, Myawaddy Mingyi Street, (51) Quarter, Dagon Myothit (North), Yangon.  (Phone Number- 01 584865, 01 581302)

Service charge    -    Free of charge

Training period   -    (3) weeks

Training subject  -    Modern sewing skills which are used in garment factories

Job opportunities -  Ministry of Border Affairs, Department of Labour and Myanmar Garment Federation co-ordinate and confer certificates recognized by NSSA (National Skills Standards Authority) to the trainees and appoint them at garment factories.