နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေး

Ministry of Border Affairs creates job opportunities by opening Modern Motor Sewing Machine Courses


Ministry of Border Affairs / September 26, 2018

The applicants who have already completed basic vocational training and advanced tailoring training of Vocational Training Schools of Domestic Science for Women can attend.

Name of training    -    Modern Motor Sewing Machine Course

Place for training  - Central Training School, Myawaddy Mingyi Street, (51) Quarter, Dagon Myothit (North), Yangon.  (Phone Number- 01 584865, 01 581302)

Service charge    -    Free of charge

Training period   -    (3) weeks

Training subject  -    Modern sewing skills which are used in garment factories

Job opportunities -  Ministry of Border Affairs, Department of Labour and Myanmar Garment Federation co-ordinate and confer certificates recognized by NSSA (National Skills Standards Authority) to the trainees and appoint them at garment factories.HOT NEWS
January 4,