ဘဏ်ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

ဘဏ်ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေနှင့် အဆောက်အဦ အာမခံရယူ၍ ဘဏ်ချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း၊  မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော အာမခံ ပစ္စည်းပေးအပ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် SMEs များနှင့် အာမခံပေးအပ်သော်လည်း အာမခံ မလုံလောက် သည့် SMEs များသို့ ချေးငွေအာမခံလက်မှတ် Credit Guarantee Insurance ရယူ၍ ဘဏ်ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း၊( ကျပ်(၁၀၀)သိန်း မှ ကျပ်(၃၀၀၀)သိန်းအထိ )

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

  • မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅/၁၀၆)(၁-က)၊ မြေအရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊
  • အာမခံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများ၊
  • လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ကြောင်း သက်တမ်းရှိလုပ်ငန်း လိုင်စင်၊ အခွန်ပြေစာ

 

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

အာမခံပစ္စည်းတည်ရှိရာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများတွင် စုံစမ်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများအားလုံး

ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများအားလုံး(ရန်ကုန်ငွေစုဘဏ်ခွဲများမလွဲ၍)

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။အထူးသတင်း