ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့် ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့် ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က) လျှောက်ထားသူသည် ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် လီမိတက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု အဖြစ် ဖွဲ့စည်း၍ မှတ်ပုံတင် ထားပြီးဖြစ်ရမည်။

( ခ ) လျှောက်ထားသူသည် ကုမ္ပဏီ၏အမည် ၌“ငွေချေး သက်သေ ခံ လက်မှတ်”ဟူသောစာကားရပ် ပါရှိရမည်။

( ဂ ) လျှောက်ထားသူသည် အနည်းဆုံးထည့်ဝင်ပြီး မတည် ငွေရင်း ကျပ် ၁၅ ဘီလီယံ ကို ထည့်သွင်းရမည်။

(ဃ) ဒါရိုက်တာအများစုသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) အခြားငွေရေးကြေးရေး နှင့် ပတ်သက် သောလုပ်ငန်းများတွင် အနည်းဆုံးလုပ်သက် တစ်နှစ်ရှိရမည်။

( င ) ဒါရိုက်တာများသည် ဘွဲ့(ဒီဂရီ) တစ်ခုရရှိပြီးသူများ ဖြစ်ရမည်။

( စ ) ဒါရိုက်တာများသည် အကျင့်စာရိတ္တ၊ ငွေကြေးစသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများမဖြစ်ရ။

(ဆ) လျှောက်ထားသူသည် အမည်မည်းစာရင်း၌ ပါဝင်ခြင်း မရှိသူဖြစ်ရမည်။

( ဇ ) လျှောက်ထားသူသည် မိမိလျှောက်ထားသည့် လိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက်ထည့်ဝင်ငွေ၏ ၁၀% ကို ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းကော်မရှင် အမည်ဖြင့် ငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူ ထားရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် ဘဏ်တွင် ငွေစုဘဏ် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထည့်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ယင်းတို့ နှစ်ခုစလုံးတွင် သင့်တော်သည့် အချိုးအစားဖြင့် ထည့်သွင်းထားခြင်းပြုလုပ်ရမည်။

( စျ ) လျှောက်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းတွင် ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံလုပ်သက်အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိသည့် ကျွမ်းကျင်သည့်   ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးရှိရမည်။

( ည) လျှောက်ထားသူသည် အဖွဲ့အစည်း၏ ITစနစ် ဖြင့် လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင် နိုင်သည့် အရည်အချင်းရှိရမည်။

( ဋ ) လျှောက်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းသည်လိုအပ်ပါက ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်နိုင် ရမည်။

( ဌ ) ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်းအား ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် ထည့် ဝင်ခြင်းမပြုရ။

( ဍ ) ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ငွေရင်းသို့ ထည့်သွင်းမည့်ငွေသည် တရားဝင် အခွန်ပေးဆောင် ပြီးသော ဝင်ငွေရလမ်း ဖော်ပြ နိုင်သည့်ငွေဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က) လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

( ) လျှောက်ထားသူသည်နည်းဥပဒေ၇၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ() တွင် ဖော်ပြထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စာဖြင့်ရေးသားထားသည့်ဝန်ခံချက်၊

() သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊

() လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများကို ဖေါ်ပြသည့် စာရွက်စာတမ်း၊

( င ) ကော်မရှင်မှသတ်မှတ်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အောက်ပါအချက်အလက်များပါဝင်သည့် လျှောက်လွှာကိုစာဖြင့် ရေးသား၍ ကော်မရှင်သို့ တင်ပြ လျှောက်ထား ရမည်-

(ကအမည်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအမည်၊

(ထည့်၀င်ပြီးမတည်ငွေရင်းပမာဏ၊

(ရုံးချုပ်နှင့်ရုံးခွဲများ အပါအဝင်ရုံးများ၏တည်နေရာ၊

(ဒါရိုက်တာနှင့်တာ၀န်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမည်၊ပညာအရည်အချင်း၊အတွေ့အကြုံ၊

(စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများ လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရေး အရာရှိများ၏ အမည်၊ ပညာအရည် အချင်း၊ အတွေ့အကြုံ၊

(လျှောက်ထားသည့်လိုင်စင်အမျိုးအစား၊အမျိုးအစား (ရှိခဲ့လျှင်)

(လျှောက်ထားသူ၏ အခြားလုပ်ငန်း

(ကော်မရှင်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်အလက် များပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

အမှတ် (၂၁-၂၅) ၊ ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(ရန်ကုန်တိုင်းရုံး)၊

ဒုတိယထပ်ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ ရန်ကုန်မြို့

Website လိပ်စာ

https://www.secm.gov.mmအထူးသတင်း