ရေမီတာအမည်ပြောင်းသည့်လုပ်ငန်း


Mandalay City Development Committee / October 05, 2021

ရေမီတာအမည်ပြောင်းသည့်လုပ်ငန်းအတွက် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ

(က)   မြေ(သို့)မိမိပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းခဲ့ခြင်းအတွက် အထောက်အထားမိတ္တူ၊

( ခ )   အခွန်ဌာန၊ရေခွန်ဌာနခွဲမှနောက်ဆုံးအရစ်ကောက်ခံခဲ့သောရေမီတာခ၊ ကျုံးရေခ ငွေရပြေစာမိတ္တူ၊

(ဂ)   လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ

(ဃ)    ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ နေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံချက်၊

စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(က)    ဌာနမှ အမှုတွဲပြုစု၍ ကော်မတီအတည်ပြုချက်(ခွင့်ပြုချက်) ရယူခြင်း ၊

(ခ)   နီးစပ်ရာ အရစ်(ကာလ)မှစ၍ အမည်ပြောင်းလဲပေးခြင်း

(ဂ)   အမည်ပြောင်းပြီးကြောင်း ကာယကံရှင်ထံ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပါ

(ဃ)   ကော်မတီမှခွင့်ပြုမိန့် (အတည်ပြုချက်)ရရှိရန် အမည်ပြောင်းကာလ (၂)ပတ်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။

FAQs